POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkownikach i klientach sklepu internetowego sklep.mokotowska58.com

Podstawowe pojęcia:

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
My (Mokotowska 58 Pro Only Makeup Store) - MOKOTOSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Mokotowska 58/2A, 00-534 Warszawa. Spółka Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000455516; REGON 146604503; NIP 7010375082; Kapitał Zakładowy 200.000 zł;
Ty (Klient) -  każda osoba  fizyczna , której dane są przetwarzane przez Mokotowska 58, niezależnie od tego, czy działa jako Konsument, jako jednoosobowy przedsiębiorca bądź jako pracownik, współpracownik, czy członek Zarządu Spółki.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Mokotoska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pełne dane znajdziesz w sekcji „Podstawowe Pojęcia” powyżej).

Z kim możesz się skontaktować?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas możesz skontaktować się pod dostępnym pod numerem tel. 022 487 87 40 i pod adresem e-mail: [email protected]

Jakie dane są przetwarzane?
Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres, nazwę działalności, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz numer REGON, a w przypadku przystąpienia do programu rabatowego BACKSTAGE CARD dodatkowo: dane niezbędne do ustalenia statusu rabatowego w programie(profesjonalista/półprofesjonalista). Regulamin programu i informacje znajdziesz tutaj: https://sklep.mokotowska58.com/pl/content/12-regulamin-backstage-card

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane w celu:
wykonania zawartych umów sprzedaży produktów oferowanych przez Mokotowska 58 Pro Only Makeup Store bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
przyznania Ci rabatu w związku z programem  rabatowym  Backstage  Card (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a jeśli udzielono  odrębnej  zgody  –  także  w  celach  marketingowych,  w  szczególności  w  celu  kontaktu  drogą  mailową  oraz informowania o produktach Administratora i jego partnerów, tj. na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).
prowadzenia procesów reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
marketingu bezpośredniego, w tym newslettera. Możemy wykorzystywać do tego m.in. Twój adres e-mail - wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej, numer telefonu – komunikacja poprzez sms (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Komu przekazywane są Twoje dane?
W celu wysokiej jakości świadczonych usług i jak najlepszej organizacji Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
- dostawcom usług (m.in. dostawcom usług bramki płatniczej, firmom teleinformatycznym, firmom kurierskim i pocztowym). W szczególności dane transakcyjne w tym dane osobowe mogą zostać przekazane na rzecz (Tpay) - Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św.Marcin 73/6, 61-808 Poznań,  w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie,
- dostawcom usług wspierających w obszarze marketingowym ( firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail).

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy? (EOG)
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren EOG (z wyłączeniem danych przekazywanych do  Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych opisanych szczegółowo poniżej w sekcji „Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy”).

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów, a w przypadku procesów reklamacyjnych przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, wysyłki newslettera, czy bierzesz udział w programie rabatowym Backstage Card przetwarzamy Twoje dane do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, przez okres uzasadniony prowadzonym programem rabatowym lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, a w przypadku wyrażenia zgody na marketing czy newsletter - od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy musisz podać swoje dane?
Ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Ponadto w przypadku programu rabatowego niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością uczestniczenia w programie rabatowym, a w zakresie zgody marketingowej – bez niej nie będziemy mogli przesyłać Ci ważnych informacji.  

Dane podawane w zamówieniu
Aby zrealizować zamówienie na towary dostępne w naszej ofercie, należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane o użytkowniku (imię, nazwisko, kontakt, adres), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania przesyłki. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim. Po zalogowaniu się jako klient naszego sklepu, serwis zapisuje historię Twoich transakcji. Gromadzimy dane dotyczące Twojego adresu i ostatnio dokonanych zakupów.
Na podstawie zgromadzonych danych od czasu do czasu możemy Cię informować o nowościach w naszej ofercie (jeżeli wyraziłeś na to zgodę to np. wiadomością SMS lub email) w ramach newslettera. W tym zakresie podstawą przetwarzania jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Jakie masz prawa?
Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, lub odwiedź nas w naszej siedzibie.

Zgoda
Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. W przypadku newslettera wycofać zgodę możesz poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail na podany wyżej adres lub poprzez wycofanie zgody na subskrypcję bezpośrednio w panelu klienta na stronie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Prawo sprzeciwu
Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania ze strony www.sklep.mokotowska58.com czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: [email protected]

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zawsze zachęcamy Cię do uprzedniego kontaktu z nami, celem wyjaśnienia wątpliwości w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Zakładka kontakt
W witrynie znajduje się adres e-mail ([email protected]), pod którymi możesz się z nami skontaktować. Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeżeli nie zdecydujesz się zostać naszym klientem oraz nie wyrazisz zgody na dalszy kontakt z Tobą w celach marketingowych Twoje dane zostaną usunięte.

Zmiany w polityce ochrony prywatności Mokotowska 58 Pro Only Makeup Store
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu Mokotowska 58 Pro Only Makeup Store. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników naszej strony.

Linki zewnętrzne
Na naszej stronie można znaleźć linki zewnętrzne odsyłające do stron naszych Partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.


Polityka plików “cookies”

Co to jest plik cookies?
Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych, zazwyczaj w formie tekstowej, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie (komputer, tablet, etc.) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.

Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych - Analiza ruchu na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest tworzenie statystyk i ich analiza, w celu optymalizacji strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej
strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Do czego używamy plików cookies.
Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Internauta może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
     Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
-    Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
-    Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
-    Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
-    Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.