REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO BACKSTAGE CARD

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu rabatowego BACKSTAGE CARD, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest MOKOTOSKA SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 58, 00-534 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3 Program skierowany jest do klientów (dalej jako: "Uczestnicy"), dokonujących zakupów towarów w MOKOTOWSKA 58 PRO ONLY MAKEUP STORE, ul. Mokotowska 58, 00-534 Warszawa oraz składających zamówienia drogą internetową na adres: makeupforever@mokotowska58.pl.
1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz złoży wszystkie wymagane dokumenty.
1.5 Celem Programu jest udzielenie rabatu oraz informowanie o nowościach, bieżących ofertach oraz promocjach dla profesjonalistów i półprofesjonalistów.
1.6 Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.
2.PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU
2.1 Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu musi złożyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Przystąpienia do Programu, zwanego dalej "Formularzem Zgłoszeniowym", wraz z kompletem dokumentów wymienionych w pkt. 3.6 lub 3.8 bezpośrednio w MOKOTOWSKA 58 PRO ONLY MAKEUP STORE lub przesłany pocztą na adres MOKOTOSKA SP. Z O O., UL MOKOTOWSKA 58, 00-534 WARSZAWA z dopiskiem BACKSTAGE CARD
2.2 Karta BACKSTAGE CARD wydawana jest bezpłatnie do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w punkcie 2.1.
2.3 Karta BACKSTAGE CARD uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty BACKSTAGE CARD następuje po poprawnym spełnieniu założeń pkt. 2.1 i zatwierdzenia przez Organizatora.
2.4 Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.5 Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora. 3. BACKSTAGE CARD
3.1 Karta BACKSTAGE CARD wydawana jest przez Organizatora.
3.2 Karta BACKSTAGE CARD przesyłana jest na adres Uczestnika, na podstawie bazy danych będącej w posiadaniu Organizatora, lub wręczana Uczestnikowi osobiście w MAKE UP FOR EVER PRO BOUTIQUE.
3.3 Rabaty przyznawane są Uczestnikowi będącemu posiadaczem Karty BACKSTAGE CARD na zasadach określonych w punktach 3.4 - 3.9 niniejszego Regulaminu.
3.4 Organizator na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dostarczonych dokumentów przyznaje Uczestnikowi rabat w jednym z dwóch progów rabatowych.
3.5 Rabat 30% przyznawany jest wyłącznie wizażystom i charakteryzatorom aktywnie pracującym na potrzeby: teatrów, filmu, telewizji, pokazów mody, cyrku, opery, kabaretu, wodewilu, sesji zdjęciowych, studia fotograficznego, salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów metamorfozy, zakładów pogrzebowych.
3.6 Osoby wymienione w pkt 3.5 są zwane dalej Profesjonalistami.
3.7 Dokumenty wymagane do przystąpienia do Programu przez Profesjonalistów
Kopia min. 2 dokumentów z listy niżej wymienionej:

 • portfolio (również w formie elektronicznej, w tym adres strony www; portfolio udokumentowane na stronie Film Polski - http://www.filmpolski.pl nie wymaga pozostałych dokumentów)

 • adres strony www potwierdzającej pracę jako Profesjonalista,

 • link do agencji artystycznej reprezentującej Profesjonalistę,

 • zaświadczenie z agencji artystycznej reprezentującej Profesjonalistę,

 • wizytówka imienna świadcząca o wykonywaniu zawodu związanego z profesjonalnym makijażem

  lub charakteryzacją,

 • kopie opublikowanych sesji podpisanych nazwiskiem

 • kopia kart rabatowych innych profesjonalnych marek kosmetycznych,

 • kopia dyplomu Profesjonalisty,

 • list referencyjny potwierdzający zatrudnienie związane z wykonywaniem pracy Profesjonalisty (z ostatnich 12 miesięcy od daty zgłaszania wniosku).

3.8 Rabat 20% przyznawany jest uczniom szkół wizażu i szkół kosmetycznych, wykładowcom szkół wizażu i szkół kosmetycznych, stylistom, fotografikom, tancerzom, piosenkarzom, modelom, ratownikom medycznym, aktorom, prezenterom telewizyjnym, dziennikarzom, blogerom i vlogerom kosmetycznym oraz modowym, projektantom mody, tancerkom baletu wodnego, pływakom synchronicznym, stewardessom, hostessom, dragqueen, absolwentom kursów/szkoleń organizowanych z zakresu wizażu przez profesjonalne szkoły wizażu, zwanymi dalej "Półprofesjonalistami"

3.9 Dokumenty wymagane do przystąpienia do Programu przez "Półprofesjonalistów"

Kopia min. 1 dokumentu z listy niżej wymienionej:

 • portfolio,

 • zaświadczenie ze szkoły o trwaniu nauki lub legitymacja szkolna, indeks (dotyczy uczniów szkół wizażu

  i kosmetycznych),

 • wizytówka imienna świadcząca o wykonywanym zawodzie,

 • link do agencji artystycznej reprezentującej "Półprofesjonalistę",

 • link do prowadzonego bloga lub kanału na YouTube i/lub Instagram,

 • zaświadczenie z agencji artystycznej reprezentującej "Półprofesjonalistę",

 • karta członkowska aktora zrzeszonego w ZASP
 • kopia karty członkowskiej SPAF,

 • kopia karty członkowskiej innych marek profesjonalnych,

 • kopia dyplomów lub certyfikatów (stylisty, fotografika, itd.),

 • zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu/szkolenia organizowanego przez profesjonalną szkołę wizażu

 • list referencyjny potwierdzający zatrudnienie związane z wykonywaniem zawodu.

  3.10 Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania Uczestnikom posiadającym Kartę BACKSTAGE CARD dodatkowych przywilejów na podstawie odrębnych ustaleń.
  4. KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU BACKSTAGE CARD
  4.1 Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje Kartę BACKSTAGE CARD, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Karta ważna jest wyłącznie w MAKE UP FOR EVER PRO BOUTIQUE, ul. Mokotowska 58, 00-534 Warszawa oraz przy zamówieniach składanych drogą elektroniczną na adres: sklep@mokotowska58.com
  4.2 Karta pozostaje własnością Organizatora.
  4.3 Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez Uczestnika innym osobom. Karta BACKSTAGE CARD jest kartą imienną.
  4.4 Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
  4.5 Rabaty uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu nie mogą być:

 • być sprzedawane, przenoszone ani inaczej zbywane przez Uczestnika na rzecz innych osób, w tym pomiędzy

  Kartami wydanymi przez Organizatora,

 • być wymieniane na gotówkę ani być przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym

  Regulaminie.
  4.6 Karta BACKSTAGE CARD nie jest kartą płatniczą, bankomatową itp.
  4.7 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. W przypadku niezawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
  4.8 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o duplikat Karty.
  4.9 Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem.
  5. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU
  5.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik:
  • nie przestrzega Regulaminu, dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora,
  • zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
  5.2 Organizator może wykluczyć Uczestnika, jeżeli nie dokonywał zakupów w ramach Programu przez okres co najmniej 18 miesięcy
  5.3 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
  5.4 W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator jest uprawniony wycofania Użytkownika z Programu. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.
  5.5 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, Uczestnik zostaje wycofany z Programu i traci przyznane rabaty.
  6. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
  6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w MOKOTOWSKA 58 PRO ONLY MAKEUP STORE, ul.Mokotowska 58, 00-534 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mokotowska58.com. Dodatkowo, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik otrzyma odpowiednią informację drogą listowną.
  6.2 Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.

7. ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU
7.1 Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.
7.2 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w MOKOTOWSKA 58 PRO ONLY MAKEUP STORE, ul. Mokotowska 58, 00-534 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mokotowska58.com
7.3 Użycie Karty po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.
7.4 Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie.
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1 W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Programu.
8.2 Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych.
8.3 Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Programu lub w trakcie trwania Programu.
9. AKCEPTACJA I REALIZACJA REGULAMINU
9.1 Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym Przystąpienia do Programu.
9.2 Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać z rabatów.