Reklamacje i zwroty towarów

 

§1 – Prawo i terminy odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Ustawowe prawo i termin odstąpienia od umowy sprzedaży

     a. Ustawowy termin odstąpienia od umowy sprzedaży

Konsument i przedsiębiorca działający na prawach konsumenta (dalej zwani Kupującym) mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w jego posiadanie. Jeżeli 14-dniowy termin upływa w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub wolny od pracy, ulega przedłużeniu do pierwszego następującego po nim dnia roboczego.

   b. Zasady wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

Zasady wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży są opisane w artykule §1.3. niniejszego regulaminu reklamacji i zwrotów

   c. Produkty, co do których prawo ustawowego odstąpienia od umowy ich zakupu nie może być wykonane

Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Mokotoska Sp. z o.o. rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia konsumentów (np. produkty sterylne, produkty do pielęgnacji skóry).

   d. Odpowiedzialność Kupującego

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, w tym wynikające z uszkodzeń powstałych w wyniku nienależytego opakowania Produktu podlegającego zwrotowi.

   e.  Skutki wykonania ustawowego odstąpienia od umowy sprzedaży

Kupujący, który odstępuje od umowy sprzedaży na warunkach przewidzianych w niniejszym artykule, może otrzymać zwrot ceny zwróconych Produktów, a także zwrot kosztu dostawy tych produktów ze Sklepu do Kupującego - pod warunkiem wybrania przez Kupującego najtańszej opcji dostawy.

    f. Koszty 

Koszty przesyłki zwrotnej do Mokotoska Sp. z o.o. obciążają Kupującego, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostarczone produkty były niezgodne z Zamówieniem (w takim przypadku koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Mokotoska Sp. z o.o.).

 2. Zasady wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy

  a. Jak poinformować Sprzedawcę i odesłać produkt

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Mokotoska Sp. zo.o, ul. Mokotowska 58, 00-534 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: [email protected] .

• Kupujący mogą posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy (dostępnym do pobrania na dole niniejszej strony - w zakładce Reklamacje i Zwroty), jednak nie jest to obowiązkowe.

• Kupujący zobowiązany jest do odsłania produktu droga pocztową lub kurierem na adres: Mokotoska Sp. z o.o., ul. Mokotowska 58, 00-534 Warszawa

   b. Postanowienia ogólne odnoszące się do wszystkich sposobów dokonywania zwrotu (zwrot do sklepu i zwrot listem/paczką)

- Produkty zwracane powinny być w stanie umożliwiającym ich ponowne wprowadzenie do obrotu lub dalszą sprzedaż (produkty w idealnym stanie, w oryginalnym opakowaniu, z akcesoriami, instrukcjami itd.).

- Kupujący zobowiązany jest również próbki i gratisy otrzymane wraz z dostawą Produktu, jeżeli takowe otrzymał.

- Produkty zwracane powinny być najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Zwroty produktów odesłanych po w/w terminie nie będą akceptowane ani przyjmowane.

- Przesyłka ze zwracanym produktem winna zawierać numer zamówienia wskazany albo na formularzu zwrotu wraz z produktem, albo na jakimkolwiek innym dokumencie.

- W przypadku dokonywania zwrotu produktów rekomenduje się wykorzystanie formularza zwrotu dostępnego na stronie.

- Kupujący jest odpowiedzialny za obniżenie wartości zwracanego produktu, jeżeli obniżenie nastąpiło na skutek interwencji Kupującego lub osób trzecich w produkt w sposób wykraczający poza cel podstawowej weryfikacji tożsamości, cech i funkcjonalności produktu.

   c. Zwrot do sklepu

Zwrot do sklepu może być realizowany również w sklepie MOKOTOWSKA 58 PRO ONLY MAKEUP STORE znajdującego się przy ul. Mokotowska 58, 00-534 w Warszawie, w godzinach jego otwarcia.

4. Zwrot paczką lub listem poleconym

Oprócz warunków przewidzianych w artykule §1.3.a. niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Kupujący lub odbiorca Zamówienia, który pragnie wykonać ustawowe lub umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, zwracając produkt listem/paczką winien zastosować się do następujących instrukcji:

- Odesłać dany produkt (dane produkty), zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

- Wysłać paczkę lub list przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na następujący adres:

   Mokotoska Sp. z o.o.
   ul. Mokotowska 58
   00-534 Warszawa

 Mokotoska Sp. z o.o. nie akceptuje paczek lub listów płatnych przy odbiorze.

Jeżeli Kupujący / odbiorca Zamówienia nie wykaże, że faktycznie przekazał produkt przewoźnikowi lub oddał go do sklepu, wszelkie ryzyko związane ze zwrotem produktu spoczywa na Kupującym lub odbiorcy Zamówienia.

 

§2 – Zgodność towaru konsumpcyjnego z Umową

1. Kryteria zgodności towaru konsumpcyjnego z Umową.

  a. Wszystkie produkty oferowane na Stronie mogą zostać zwrócone, jeżeli okaże się, że się, że w chwili ich dostarczenia są one niezgodne z umową sprzedaży (art.1-10 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego)

  b. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę (rękojmia). Wada polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. W szczególności Produkt sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
 - Nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 - Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 - Nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 - Został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

  c. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu powstałe wskutek niezgodnego z jego przeznaczeniem użytkowania.

2. Zakres i rodzaj odpowiedzialności Sprzedającego.

  a. Wobec Konsumentów Sprzedawca odpowiada za wady Produktów na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe zasady i czas trwania gwarancji podane są każdorazowo w opisie Produktu  oferowanego w Sklepie. Sprzedawca dodatkowo zapewnia pomoc w procedurze reklamacyjnej. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.

Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

  b. Wobec Przedsiębiorców Sprzedawca odpowiada za wady Produktów w ten sposób, iż Przedsiębiorca może dochodzić wymiany Produktu lub żądać obniżenia Ceny. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana jest niezgodna z umową (ma wady), obciąża Klienta (Przedsiębiorcę).

Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Jak i kiedy zgłaszać reklamacje

Roszczenia reklamacyjne Klienci winni zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po ich wykryciu za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres: [email protected]. wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. Klienci powinni posłużyć się protokołem reklamacji towaru znajdującym się na dole strony w zakładce Reklamacje i Zwroty lub wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca może poprosić o uzupełnienie danych reklamacyjnych. Zgłoszenie dokonane bez użycia formularza jest skuteczne, jeśli zawiera dane niezbędne dla ustalenia jego zasadności.
Sprzedawca w ciągu 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. W przypadku zgłoszenia niezgodności towaru z umową przez Konsumenta - Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od chwili jej otrzymania.

3. Roszczenia Kupującego z tytułu niezgodności  towaru konsumpcyjnego z umową

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową (I) przez nieodpłatną naprawę, albo (II) wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie (II) powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się (III) stosownego obniżenia ceny, albo (IV) odstąpić od umowy; przy czym od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

Jeżeli reklamowany Produkt objęty jest gwarancją producenta, Kupujący powinien wybrać rodzaj składanego zgłoszenia reklamacyjnego (gwarancja lub rękojmia) poprzez zaznaczenie właściwej opcji w protokole reklamacji towaru.

Do pobrania:

PROTOKÓŁ REKLAMACJI

ODSTĄPIENIE OD UMOWY