Regulamin reklamacji i zwrotu towarów

 

§1 – Prawo i terminy odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Ustawowe prawo i termin odstąpienia od umowy sprzedaży

     a. Ustawowy termin odstąpienia od umowy sprzedaży

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki. Jeżeli 14-dniowy termin upływa w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub wolny od pracy, ulega przedłużeniu do pierwszego następującego po nim dnia roboczego.

   b. Zasady wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

Zasady wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży są opisane w artykule §1.1. niniejszego Regulaminu reklamacji i zwrotów.

   c. Produkty, co do których prawo ustawowego odstąpienia od umowy ich zakupu nie może być wykonane

Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Mokotoska Sp. z o.o. rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia konsumentów (np. produkty sterylne, produkty do pielęgnacji skóry)

   d.  Skutki wykonania ustawowego odstąpienia od umowy sprzedaży

Kupujący, który odstępuje od umowy sprzedaży na warunkach przewidzianych w niniejszym artykule, może otrzymać zwrot ceny zwróconych Produktów, a także zwrot kosztu dostawy tych produktów od ze Sklepu do Kupującego - pod warunkiem wybrania przez Kupującego najtańszej opcji dostawy.

    e. Koszty 

Koszty przesyłki zwrotnej do Mokotoska Sp. z o.o. obciążają Kupującego, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostarczone produkty były niezgodne z Zamówieniem (w takim przypadku koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Mokotoska Sp. z o.o.).

2. Umowne prawo i termin odstąpienia od umowy sprzedaży

W trosce o dobro Kupujących i odbiorców Zamówienia, Mokotoska Sp. z o.o.  akceptuje zwrot produktów zamówionych na Stronie drogą pocztową lub bezpośrednio do sklepu po upływie ustawowego terminu podanego wyżej w punkcie §1 .1.a na warunkach określonych poniżej (w dalszej części „umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży”).

   a. Termin wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

Kupującemu lub odbiorcy Zamówienia przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty odbioru Zamówienia.

   b. Zasady wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

Zasady wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży są opisane w artykule §1.3. niniejszego regulaminu reklamacji i zwrotów

   c. Produkty, co do których prawo umownego odstąpienia od umowy ich zakupu nie może być wykonane

Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Mokotoska sp. z o.o. rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia konsumentów (np. produkty sterylne, produkty do pielęgnacji skóry).

     d. Skutki wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

Kupujący lub odbiorca Zamówienia, który wykonuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na warunkach przewidzianych w niniejszym artykule, może wymienić - zwrócone produkty na inne produkty sprzedawane przez Mokotoska Sp. z o.o.. Klient z tytułu odstąpienia, może żądać zwrotu ceny zwróconego produktu i opłaconych przez niego kosztów dostawy. Jeżeli Zamówienie było opłacone kartą płatniczą – zwrot środków przesłany zostanie na rachunek karty płatniczej.

   e. Koszty

Koszty przesyłki zwrotnej obciążają Kupującego lub odbiorcę Zamówienia, jeżeli ten ostatni wykonuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.

 

3. Zasady wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy i umownego prawa odstąpienia od umowy

Kupujący wykonuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży składając odmowę w jeden z następujących sposobów:

• przez odesłanie produktu droga pocztową lub kurierem na adres: Mokotoska Sp. z o.o., ul. Mokotowska 58/2a, 00-534 Warszawa

• przez skontaktowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przesyłki; w tym przypadku kupujący może użyć formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu reklamacji i zwrotów i wysłać wypełniony formularz na adres Mokotoska Sp. zo.o, ul. Mokotowska 58/2a, 00-534 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@mokotowska58.com; w przypadku obrania takiego sposobu odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów, z których zakupu rezygnuje, w terminie trzydziestu (30) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

   a. Postanowienia ogólne odnoszące się do wszystkich sposobów dokonywania zwrotu (zwrot do sklepu i zwrot listem/paczką)

- Produkty zwracane powinny być w stanie umożliwiającym ich ponowne wprowadzenie do obrotu lub dalszą sprzedaż (produkty w idealnym stanie, w oryginalnym opakowaniu, z akcesoriami, instrukcjami itd.), najpóźniej w terminie dwóch (2) miesięcy od ich otrzymania. Zwroty produktów odesłanych po w/w terminie nie będą akceptowane ani przyjmowane.

- Przesyłka ze zwracanym produktem winna zawierać numer zamówienia wskazany albo na formularzu zwrotu wraz z produktem, albo na jakimkolwiek innym dokumencie.

- W przypadku dokonywania zwrotu produktów rekomenduje się wykorzystanie formularza zwrotu dostępnego na stronie.

- Kupujący będzie odpowiedzialny za obniżenie wartości zwracanego produktu, jeżeli obniżenie nastąpiło na skutek interwencji Kupującego lub osób trzecich w produkt w sposób wykraczający poza cel podstawowej weryfikacji tożsamości, cech i funkcjonalności produktu.

   b. Zwrot do sklepu

Zwrot do sklepu może być realizowany w sklepie MOKOTOWSKA 58 PRO ONLY MAKEUP STORE ul. Mokotowska 58, 00-534 Warszawa

 

4. Zwrot paczką lub listem poleconym

Oprócz warunków przewidzianych w artykule §1.3.a. niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Kupujący lub odbiorca Zamówienia, który pragnie wykonać ustawowe lub umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, zwracając produkt listem/paczką winien zastosować się do następujących instrukcji:

- Odesłać dany produkt (dane produkty), zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

- Wysłać paczkę lub list przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru na następujący adres:

 

Mokotoska Sp. z o.o.

Ul. Mokotowska 58/2a

00-534 Warszawa

 

Mokotoska Sp. z o.o. nie akceptuje paczek lub listów płatnych przy odbiorze.

Jeżeli Kupujący / odbiorca Zamówienia nie wykaże, że faktycznie przekazał produkt przewoźnikowi lub oddał go do sklepu, wszelkie ryzyko związane ze zwrotem produktu spoczywa na Kupującym lub odbiorcy Zamówienia.

 

§2 – Zgodność towaru konsumpcyjnego z Umową

1. Kryteria zgodności towaru konsumpcyjnego z Umową.

   a. Wszystkie produkty oferowane na Stronie mogą zostać zwrócone, jeżeli okaże się, że się, że w chwili ich dostarczenia są one niezgodne z umową sprzedaży (art.1-10 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego)

   b. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub ma cechy okazanej Kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

   c. W innych przypadkach domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

   d. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.

2. Wyłączenia odpowiedzialności Sprzedającego.

   a. Sprzedający nie jest związany zapewnieniami, o którym mowa w punkcie §2.1.a. powyżej, jeżeli wykazał, że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo że nie mogły ono mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo też że jego treść sprostowano przed zawarciem umowy.

   b. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

3. Czas trwania odpowiedzialności Sprzedającego.

   a. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem: dwóch (2) lat od wydania tego towaru Kupującemu (osoba fizyczna) lub jednego (1) roku (Kupujący dokonuje zakupu na firmę); termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

4. Roszczenia Kupującego z tytułu niezgodności  towaru konsumpcyjnego z umową

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową (I) przez nieodpłatną naprawę, albo

(II) wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie (II) powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się (III) stosownego obniżenia ceny, albo (IV) odstąpić od umowy; przy czym od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

Kupujący traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch (2) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

Do pobrania:

PROTOKÓŁ REKLAMACJI

ODSTĄPIENIE OD UMOWY